top of page
Search
  • Writer's pictureΕΟΠΕ

Νόμιμη η σχολή προπονητών της ΕΤU στον Πολύγυρο Χαλκιδικής τo 2011.Απόφαση:62/2021 από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Τμήμα Θ'

- Παρακάτω παραθέτουμε μερικό απόσπασμα της απόφασης.

Η συγκεκριμένη σχολή προπονητών της ΕΤU που διοργανώθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής δεν είχε την έγκριση λειτουργίας του αρμόδιου κρατικού φορέα (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΓΓΑ), όπως ορίζονταν από τα κριτήρια της επιτροπής. Ως εκ τούτου το δίπλωμα δεν ισοτιμήθηκε από την Επιτροπή ισοτιμιών». Κατά της προσβαλλόμενης απόφασης ο αιτών άσκησε την με ημερομηνία 17.10.2019 αναφορά- αίτηση θεραπείας, ενώπιον του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα του εν λόγω Υπουργείου με την οποία ζήτησε την ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης, χωρίς, όμως, να λάβει απάντηση στο αίτημά του.


Η ΕΤU, η οποία ιδρύθηκε το 1976 μεταξύ δε των ιδρυτικών μελών ήταν και η Ελλάδα, είναι η επίσημη διοργανώτρια αρχή και ρυθμίζει όλα τα θέματα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ στην Ευρώπη, αποτελεί δε μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ. Σύμφωνα με το καταστατικό της η ΕΤυ, αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ως η μόνη κανονιστική αρχή του ως άνω αθλήματος στην Ευρώπη και τα μέλη της δηλαδή οι εθνικές ομοσπονδίες (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ-ΕΛΟΤ) θα πρέπει να συντάσσουν αντίστοιχα καταστατικά. Μεταξύ των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της ETU είναι και η προώθηση και πραγματοποίηση διεθνών προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης προπονητών και διαιτητών. Εντός δε του εδάφους της η ETU έχει δικαίωμα να οργανώνει την επιμόρφωση εκπαιδευτών και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να εκδίδει άδεια εκπαιδευτή και προπονητή, η οποία ισχύει στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη των εθνικών ενώσεων. Η ΕΛΟΤ δεδομένου, αφενός του ότι η τελευταία σχολή προπονητών ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ είχε διοργανωθεί από την ΓΓΑ το έτος 2006, αφετέρου της αυξημένης ζήτησης προπονητών, υπέβαλε σειρά αιτημάτων προς την ΓΓΑ κατά τα έτη 2007, 2008 και 2010 για τη λειτουργία σχολής προπονητών ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, τα οποία, όμως, δεν έτυχαν ανταπόκρισης. Ακολούθως, η ΕΤU διοργάνωσε μία σχολή προπονητών τον 8/2010 στην Ολλανδία και μία από 10-30/1/2011 στην Χαλκιδική. Τα προγράμματα των εν λόγω σχολών ήταν ίσης χρονικής διάρκειας (σύνολο διδακτέων ωρών 133) με τις αντίστοιχες που διοργάνωνε η ΓΓΑ, και οι διδάσκοντες του ίδιου επιπέδου. Στις ανωτέρω σχολές συμμετείχαν 180 περίπου Έλληνες αθλητές, οι οποίοι κατόπιν της αποφοίτησής τους και της λήψης του διπλώματός τους ζήτησαν από την ανωτέρω υπηρεσία της ΓΓΑ να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.


Επειδή, κατ' ακολουθία η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτή, κατ' αποδοχή του σχετικού λόγου της αιτήσεως περί παραβάσεως νόμου, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ως αλυσιτελής.

Περαιτέρω, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη άρνηση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση. Τέλος πρέπει, αφενός το καταβληθέν παράβολο να επιστραφεί στον αιτούντα, αφετέρου να επιβληθούν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος ποσού ύψους 491 ευρώ.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

  • Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.

  • Ακυρώνει την με αριθ. πρωτ. 56716/4332/9 15/ 732/25.2.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, με την οποία απορρίφθηκε η με αριθ. πρωτ. 26536/22.8.2014 αναγγελία του αιτούντος περί ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή και του απαγορεύτηκε η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

  • Aναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.

  • Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου.

  • Επιβάλλει σε βάρος του Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος ποσού ύψους τετρακοσίων ενενήντα ενός (491) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 21 Ιανουαρίου 2021.
Πηγή: www.tkdgr.eu/2021/02/u-o-2011.html?m=1109 views0 comments
bottom of page